ALGEMENE VOORWAARDEN

Geldende bij de veiling van roerende zaken.

Artikel 1 toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen de veilinghouder en de koper en inbrengers.
1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden wordt aan de veilingbezoekers kenbaar gemaakt op de website van het Gelders Veilinghuis. Een ieder die aan de online veiling deelneemt geeft daardoor te kennen de toepasselijkheid van deze voorwaarden volledig te aanvaarden.

Artikel 2 informatie-/onderzoeksplicht

2.1 Omschrijvingen op de website en alle schriftelijke of mondelinge inlichtingen worden door de veilinghouder naar beste weten verstrekt.
2.2 De koper dient vóór de koop de staat en de beschrijving /foto van een voorwerp in de kavellijst ten eigen genoegen nauwkeurig en deskundig te (laten) inspecteren en een eigen oordeel te vormen over de mate waarin het voorwerp overeenkomt met de beschrijving ervan.
2.3 De veilinghouder kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van de beschrijving op de website of op andere wijze kenbaar gemaakt, van materialen zoals bijvoorbeeld houtsoorten, stoffen, legeringen, aardewerk, porselein en diamant, een en ander met uitzondering van edele metalen. De veilinghouder aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor onjuiste omschrijvingen voor zover voorzien in artikel 6 van deze voorwaarden.

Artikel 3 bieden

3.1 De koper kan in persoon online bieden.
3.2 De veilinghouder sluit steeds iedere aansprakelijkheid ter zake van het om welke redenen dan ook bij het niet slagen van een bieding door middel van het internet.

Artikel 4 totstandkoming koopovereenkomst

4.1 De koop komt tot stand bij definitieve toewijzing.
4.2 Alle voorwerpen worden verkocht in de toestand waarin zij zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.

Artikel 5 verplichtingen koper

5.1 De koper dient zich in te schrijven per account en te legitimeren.
5.2 De koper wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling zonder zich op een lastgever te kunnen beroepen.
5.3 De rechten en plichten uit hoofde van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden komen uitsluitend toe aan de koper en kunnen door deze niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 6 terugnameverplichting veilinghouder

6.1 Tenzij uitdrukkelijk voor bepaalde voorwerpen in de catalogus of kavellijst uitgesloten, is – onverminderd de artikelen 2 en 4.2 – de veilinghouder bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van 7 werkdagen na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
6.2 De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.

Artikel 7 betaling/eigendomsoverdracht

7.1 De betaling door de koper van de koopsom in Euro verhoogd met veilingkosten en BTW, één en ander als door de veilinghouder vast te stellen, moet vóór de aflevering van de gekochte voorwerpen plaatsvinden en binnen de door de veilinghouder te stellen termijn.
7.2 De eigendom van de voorwerpen gaat niet eerder over dan na volledige betaling van de koopsom en in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan na volledige betaling van de koopsom inclusief de in artikel 9 genoemde kosten.

Artikel 8 niet-tijdige betaling

8.1 Bij niet-tijdige betaling zal de veilinghouder aan de koper rente in rekening mogen brengen gelijk aan 5% per maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper.
8.2 De veilinghouder heeft tevens het recht om, indien de koper de betalingstermijn overschrijdt en daardoor van rechtswege in verzuim is, de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventuele gedeeltelijke betalingen vervallen in geval van ontbinding bij wijze van vergoeding van schade aan de veilinghouder die tevens het recht heeft de volledige schade, zoals een mindere opbrengst, en kosten op de koper te verhalen en het geveilde onmiddellijk of later te herveilen of uit de hand te verkopen. De nalatige koper kan geen aanspraak maken op een eventuele meeropbrengst.

Artikel 9 ophaaltermijn

9.1 De koper is verplicht de gekochte voorwerpen tot zich te nemen en af te (laten) halen binnen de door de veilinghouder aan te geven termijn. Wil koper het opgestuurd krijgen dan worden de verzendkosten op de factuur erbij gezet en moeten voor levering worden betaald.
9.2 Bij nalatigheid van de koper het gekochte af te nemen en op te (laten) halen binnen de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim en is het gestelde in artikel 8 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 onverkochte voorwerpen

10.1 Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft kan verkoper beslissen het voorwerp in de aftersale te doen.
10.2 De veilinghouder zal een dergelijke verkoop na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.
10.3 Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.

Artikel 11 aansprakelijkheid veilinghouder
11.1 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan schilderijlijsten, overige omlijstingen en al wat daarvan deel uitmaakt zoals glasplaten, passe-partouts etc., behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden.
11.2 In geen geval is de veilinghouder aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg-, vermogens- en/of indirecte schade.
11.3 De veilinghouder is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm van schade iemand overkomen in of nabij de gebouwen of terreinen waar gelegenheid is tot inbreng, opslag of bezichtiging, waar de veiling plaats heeft of waar de verkochte goederen worden afgehaald, behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de veilinghouder en/of door hem ingeschakelde hulppersonen of personeelsleden en/of behoudens voor zover door een verzekering van de veilinghouder gedekt.
11.4 Het betreden van de gebouwen of terreinen geschiedt op eigen risico.

Artikel 12 foto’s en illustraties

12.1 De veilinghouder is gerechtigd alle ter verkoop aangeboden voorwerpen te fotograferen, te illustreren of anderszins in beeld te brengen en af te (doen) beelden op welke wijze dan ook, zowel voor, tijdens als na de veiling, rekeninghoudende met geldende wettelijke bepalingen. Aan de afgebeelde foto’s kunnen geen rechten worden ontleend. De veilinghouder behoudt het auteursrecht op al deze afbeeldingen.

Artikel 13 diversen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan het scheidsgerecht DigiTrage. Na een digitale incassoprocedure zal een arbiter een vonnis uitspreken. Ook bij verstek. Het arbitrale vonnis is bindend en kan eenvoudig afdwingbaar worden gemaakt.

Artikel 14 Volgrecht

Het volgrecht geldt voor: orginele kunstwerken gemaakt door kunstenaars tot 70 jaar na overlijden, die onderdaan of inwoner zijn van een land aangesloten bij de EU of EER of van een land dat een gelijk Volgrecht toekent.
Gelders Veilinghuis. zal, in lijn met de Nederlandse veilinghuizen, de wettelijke volgrechtvergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor de financiële afwikkeling.
De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf € 3.000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende percentages:
> €     3.000,-     < € 50.000,-   4%
> €   50.000,-     < € 200.000,-  3%
> € 200.000,-     < € 350.000,-  2%
> € 350.000,-     < € 500.000,-  1%
> € 500.000,-                           0,5%
(met een maximum van € 15.000,-)

 

Artikel 15 Wet Consumenten koop

Aankopen op een internetveiling vallen onder de wet consumentenkoop. Particuliere kopers hebben 7 werkdagen bedenktijd. Als je iets online koopt heb je als ‘bewijs’ de foto’s die op de website staan en soms kijkdagen. Kortom: 7 werkdagen heb je recht om je aankoop thuis te onderzoeken zie Artikel 6. Echter: de verzendkosten van retourneringen zijn altijd voor rekening van de koper!